SIMI


【運動競技】Simi Motion無標記動作捕捉分析系統

SIMI® Scout 體育領域技術與戰術分析系統

SIMI®3D動作追蹤系統/運動競技動作分析系統

動畫

細胞研究

交通